czw. 28 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
 

Zarządzeniem Rektora Politechniki Białostockiej nr 513 z dnia 5 lipca 2016 roku, wprowadzono zmiany organizacyjne na Wydziale Zarządzania tworząc centrum naukowo-dydaktyczne o nazwie Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach. Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1września 2016 roku.

Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach utworzone jest w celu wypełnienia umowy pomiędzy Politechniką Białostocką a Zhejiang University Ningbo lnstitute ot Technology, Chiny o realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie International China and Centrai-Eastern Europe lnstitute ot Logistics and Service Science z dnia 8 czerwca 2015 roku.


Centrum swoje cele będzie realizowało w szczególności poprzez:
1) kształcenie studentów, w tym polskich i chińskich na podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu;
2) kształcenie studentów z innych krajów;
3) organizację szkół letnich dla studentów oraz pracowników uczelni polskich i chińskich oraz innych krajów;
4) wymianę kadry naukowo-dydaktycznej (visiting professors);
5) wymianę studentów;
6) wspólne opracowywanie programów kształcenia;
7) organizowanie konferencji i seminariów naukowych; 8) wspólne aplikowanie o granty naukowe i dydaktyczne;
9) podejmowanie wspólnych tematów prac naukowych;
10) opracowywanie i publikowanie wspólnych prac naukowych oraz dydaktycznych;
11) podejmowanie wspólnych działań związanych z upowszechnianiem efektów działalności naukowej i dydaktycznej;
12) inne formy aktywności naukowej i dydaktycznej.